ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Εγγραφές Μελών

1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν όσοι αποδέχονται τους όρους του καταστατικού του Σωματείου και όσοι ενδιαφέρονται για τα αθλήματα που διεξάγονται με αεροβόλα όπλα καθώς και για την ιστορία των όπλων αυτών.

2. Για την εγγραφή ως μέλους του Σωματείου απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δυο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι η έγκριση έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου την εξηκοστή ημέρα από την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βουλήσεως.

3. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο Σωματείο και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

4. Ιδρυτικά μέλη είναι εκείνα τα οποία υπογράφουν το καταστατικό του Σωματείου.

5. Ο τίτλος του επίτιμου μέλους απονέμεται μόνο σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο Σωματείο ή στον αθλητισμό και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν μπορεί να είναι μέλος του σωματείου μας:

1. 'Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

2. Όποιος υπόκειται στους περιορισμούς και στα κωλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.2725/1999* και στις τροποποιήσεις αυτού καθώς και όποιος έχει τα κωλύματα του Ν.2858/2000*, Ν.2947/2001* και Ν.3057/2002*.

3. Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου και του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα τους.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Απλή Εγγραφή Μέλους

Εγγραφή: 25,00€

Ετήσια Συνδρομή: 35,00€

Οικογενειακή Εγγραφή Μελών

Μια εγγραφή για ολόκληρη την οικογένεια: 25,00€

Ετήσια Συνδρομή ανά μέλος οικογένειας: 35,00€

Φοιτητική Εγγραφή Μέλους (με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας)

Εγγραφή: 15,00€

Ετήσια Συνδρομή: 20,00€